Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Innovasjon Norge Arktis

Annet/Støtteapparat

innovasjonBILD

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land. I land der vi ikke er representert med eget kontor, drar vi veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er vi representert i alle norske fylker.

Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. Vi forvalter i tillegg midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkesmennene. Innovasjon Norge forvaltes av et hovedstyre og ledes av administrerende direktør, Anita Krohn Traaseth.

Formålet til Innovasjon Norge er at vi ved hjelp av innovasjon, internasjonalisering og profilering, skal bidra til å skape lønnsomme bedrifter av regionale og lokale ressurser og fortrinn.

Vi skal yte særlig innsats i sektorer hvor Norge har en unik kompetanse og spesielle fortrinn, eller hvor det er et tydelig uforløst potensial.

Vi skal skape flere gode gründere.
Vi skal skape flere vekstkraftige bedrifter.
Vi skal skape flere innovative næringsmiljøer.

VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER.